Privacy Policy van Studio Jurk

Wij zijn ons ervan bewust dat jij vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om de privacy van de gegevens die jij met ons deelt te beschermen. Op deze pagina laten we je weten welke gegevens we verzamelen als je onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee jouw gebruikservaring verbeteren. Zo snap je precies hoe wij werken.

Wij verwerken uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over jou en jouw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen jouw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Studio Jurk. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 24/05/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.

Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over jou door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan je uit op welke wijze wij jouw gegevens opslaan, hoe wij je gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten jij hebt met betrekking tot de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als je vragen hebt over ons privacybeleid kun je contact met ons opnemen. Je vindt onze contactgegevens onderaan elke pagina van de website.

 

Over de gegevensverwerking
Hieronder lees je op welke wijze wij jouw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Docenten
Wij maken je persoonsgegevens inzichtelijk aan je docent, zodat zij weet wie er mee doet aan een betreffende cursus, workshop of inloop en zodat ze je eventueel kan bereiken als je fysiek niet aanwezig bent. Elke docent behandelt de gegevens vertrouwelijk en alleen voor inhoudelijke of organisatorische doeleinden rondom de specifieke cursusperiode / workshop / inloopmoment waar jij jezelf voor hebt opgegeven.

Webwinkelsoftware van WooCommerce en EventEspresso
Onze webwinkel is ontwikkeld met software van WooCommerce en EventEspresso. Woocommerce en EventEspresso hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies en corruptie van gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan in ieder geval uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.

Webhosting door Wielands
We hosten onze webwinkel op een server in beheer van website ontwikkelaar en beheerder Wielands. Wielands verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt je gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Wielands heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van jouw persoonsgegevens te voorkomen. Wielands is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

E-mail en mailinglijsten door Mailchimp
Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal je naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden zie je de ‘unsubscribe’ of ‘meld je af’ link. Als je hierop klikt, ontvang je onze nieuwsbrief niet meer. Wees je ervan bewust dat je daardoor essentiële informatie over de cursus of workshop die je bij ons volgt mist.

Je persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om jouw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

E-mail via Yourhosting
Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Yourhosting. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van jouw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Yourhosting heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons emailverkeer vertrouwelijk.

Payment processors van Mollie en iZettle
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze (web)winkel maken wij gebruik van de platforms van Mollie en iZettle. Mollie en iZettle verwerken jouw naam, adres en woonplaatsgegevens en je betaalgegevens zoals je bankrekening- of creditcardnummer. Mollie en iZettle hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen. Mollie en iZettle behouden zich het recht voor je gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen.

Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van je persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening van Mollie en iZettle waarvoor zij derden inschakelen. Mollie en iZettle bewaren je gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Beoordelingen via WebwinkelKeur
Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als je een review achterlaat via WebwinkelKeur dan ben je verplicht om een naam en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan jouw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert je naam eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met je opnemen om een toelichting op je review te geven.

In het geval dat wij je uitnodigen om een review achter te laten delen wij jouw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel je uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

Verzenden en logistiek door Sendcloud en Parcelpro
Als je  een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om je pakket bij jou te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van Sendcloud en Parcelpro voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij je naam, adres, woonplaatsgegevens, e-mailadres en telefoonnummer met Sendcloud en Parcelpro delen. Sendcloud en Parcelpro gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat Sendcloud of Parcelpro onderaannemers inschakelt, zoals PostNL of DHL, stellen Sendcloud en Parcelpro je gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Facturatie en boekhouden met MoneyBird, Webwinkelfacturen en Horizon Administratie
Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van MoneyBird, Webwinkelfacturen en Horizon Administratie. Wij delen je naam, adres, woonplaatsgegevens en emailadres met betrekking tot je bestelling en/of inschrijving voor cursus of workshop. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van facturen. Je persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. MoneyBird, Webwinkelfacturen en Horizon Administratie hebben de nodige technische en organisatorische maatregelen getroffen om je gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik. MoneyBird, Webwinkelfacturen en Horizon Administratie zijn tot geheimhouding verplicht en zullen je gegevens vertrouwelijk behandelen. MoneyBird, Webwinkelfacturen en Horizon Administratie gebruiken uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Algemeen doel van de verwerking
Wij gebruiken je gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die jij zelf verstrekt. Wij gebruiken je gegevens niet voor (gerichte) marketing, tenzij jij zelf hebt aangegeven dat je onze nieuwsbrief met info over stoffen en/of cursussen en workshops graag wilt ontvangen. Je kunt jezelf ten alle tijden afmelden voor deze nieuwsbrief, via een ‘unsubscribe’ link die je onderin elke nieuwsbrief terug vindt.

Als je gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op jouw verzoek op een later moment contact met je op te nemen, vragen wij hiervoor expliciet toestemming. Je gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen, zoals de partijen die hierboven uitgebreid zijn vermeld. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld je IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan Studio Jurk op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van jouw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen je gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen
Wij bewaren je gegevens zolang jij klant bij ons bent. Dit betekent dat wij je klantprofiel bewaren totdat jij aangeeft dat je niet langer van onze diensten gebruik wil maken. Als je dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen moeten wij facturen met je (persoons)gegevens bewaren, dus dat zullen wij zolang de toepasselijke termijn loopt ook doen. Wijzelf en/of onze medewerkers hebben echter geen toegang meer tot je cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van je opdracht hebben vervaardigd.

Je rechten
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb je als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen je hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe jij je op deze rechten kunt beroepen:

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van je gegevens enkel naar je bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat je de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wil ontvangen, zullen wij je vragen jezelf te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvang je in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.

Je hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat wij jouw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Je kunt ons per mail een verzoek met die strekking doen, wij (Hanna en Julia van Studio Jurk) zijn beiden contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek.

Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Je kunt bij ons per mail een verzoek met die strekking doen, dan ontvang je binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. Je kunt ons per mail een verzoek met die strekking doen en je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot je de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Je kunt ons per mail een verzoek met die strekking doen en je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over jou die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten
Je hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door of in opdracht van Studio Jurk. Als je bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van je bezwaar.

Is je bezwaar gegrond dan zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan jou ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.
Je hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken je gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Ben je van mening dat dit wel zo is, neem dan contact met ons op.

Cookies van derde partijen
Wij maken zelf geen gebruik van cookies. In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

Wijzigingen in het privacybeleid
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt je echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot jou verwerken, dan brengen wij je daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens
Hanna en Julia zijn beiden eigenaar van Studio Jurk en beiden contactpersoon voor privacy zaken. Als je vragen hebt over dit privacybeleid, kun je contact met ons opnemen via (024) 20 60 883 of info@studiojurk.nl.

 

Versie 0.2
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 25 augustus 2020.